Hodnocení vybraných položek rozvahy - účetní a daňový pohled

Abstract
Bakalářská práce podává informace o účetním a daňovém pohledu na dlouhodobý majetek. Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou. Teoretická část analyzuje na základě literární rešerše dlouhodobý majetek podniku z účetního a daňového pohledu. Hlavní pozornost je věnována způsobu výpočtu účetních a daňových odpisů. Praktická část bakalářské práce se věnuje výpočtu účetních a daňových odpisů ve společnosti SpofaDental a.s. Cílem bakalářské práce je najít nejvhodnější způsob odpisování, které nejvěrněji vyjádří skutečné opotřebení daného majetku. Zároveň je řešena otázka nalezení vhodné metody daňového odpisování za účelem optimalizace základu daně z příjmů.
The bachelor thesis provides information on long-term assets from the accounting and tax perspective. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. Based on the literature review the theoretical part analyzes long-term assets of the company from the accounting and tax point of view. The main attention is paid to the method of calculation of accounting and tax depreciation. The practical part of the thesis is devoted to the calculation of accounting and tax depreciation in Spofa Dental a.s. The aim of this thesis is to find the most appropriate method of depreciation, which most faithfully express the actual wear of the property. At the same time the question of finding a suitable method of tax depreciation in order to optimize the income tax base is solved.
Description
Subject(s)
Daňové odpisy, dlouhodobý majetek, účetní dopisy, účetní jednotka, účetní odpisy, Accounting depreciation, accounting entity, fixed assets, tax depreciation, technical appreciation
Citation
ISSN
ISBN