Využití hudby u Parkinsonovy choroby

Title Alternative:Using Music in Parkinson's Disease
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis is aimed at how music can influence the life of people suffering from Parkinson's disease.The theoretical part informs about current knowledge concerning the incidence, diagnostics and medical treatment of Parkinson's disease, it also describes the symptoms of this disease, motor and non - motor, personal dynamics of the diseased and the issues of the psychosocial area with the use of music for re - education and therapy.The practical part follows the observed influence of music on the symptoms, personal stability of the diseased and their self - reliance in every day musical re - educative actions.Musical re - education of the diseased people took ten months.The influence of music on motor and non - motor symptoms has been found possitive and the final part of the thesis provides suitable musical re - educative procedures.The aim of the work to improve the quality of life of the people with the disease thanks to the influence of music has been fulfilled.
Bakalářská práce je zaměřena na zjištění vlivu hudby u klientů s Parkinsonovou nemocí.Stěžejní kapitoly v teoretické části seznamují se současnými poznatky o výskytu, diagnostice a léčbě Parkinsonovy nemoci, popisují symptomy tohoto onemocnění, a to motorické a non - motorické, osobnostní dynamiku nemocných a problematiku v jejich psychosociální oblasti s využitím hudby v reedukaci a terapii.Praktická část práce seznamuje s pozorovaným vlivem hudby na symptomy Parkinsonovy nemoci, na osobnostní stabilitu nemocných a jejich samostatnost v každodenních hudebně reedukačních činnostech.Hudební reedukace u osob s Parkinsonovou nemocí byla prováděna po dobu deseti měsíců.Vliv hudby na motorické a non - motorické symptomy byl shledán pozitivním a v závěru práce jsou doporučeny vhodné hudebně reedukační postupy.Cíl práce pomocí vlivu hudby zlepšit kvalitu života klientů s Parkinsonovou nemocí byl splněn.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 82 s. (135089 znaků).
Subject(s)
parkinson's disease, use of music, musical re - education, motor symptom, non - motor symptom, rehabilitation, music therapy, parkinsonova nemoc, využití hudby, hudební reedukace, motorický symptom, non-motorický symptom, rehabilitace, muzikoterapie
Citation
ISSN
ISBN