Návrh systému bezdrátových domovních zvonků s moduly ESP32

Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh řešení a realizace prototypu systému bezdrátových domovních zvonků. V práci je v úvodu popsán samotný obvod ESP32 a všechny použité komponenty. Dále je v práci popsán návrh plošného spoje a hlavní řídicí program. K hlavnímu software se také vztahuje webové rozhraní a s ním související využité technologie. Dále je v práci zmíněn finální návrh krabiček k 3D tisku a v závěru je popsán vytvořený prototyp a jsou diskutovány možnosti jeho využití.
The aim of this bachelor's thesis is to design and implement a prototype system of wireless doorbells. The introduction describes the ESP32 module itself and all of the used components. Furthermore, the work describes the design of the printed circuit board and the main control program. The control software also includes a web interface designed for configuration of the units. Next part deals with final design of boxes for 3D printing. In the end the created prototype is described and the possibilities of its use are discussed.
Description
Subject(s)
ESP32, Zvonek, IoT, Wifi, Webový server, C++, HTML, JavaScript, DPS, ESP32, Doorbell, IoT, Wifi, Webserver, C++, HTML, JavaScript, PCB
Citation
ISSN
ISBN