Obchodní kapitálové korporace-ekonomické a právní aspekty

Abstract
Bakalářská práce na téma Obchodní kapitálové korporace ekonomické a právní aspekty se zabývá charakteristikou společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. V práci je nejprve popsán historický vývoj těchto dvou kapitálových obchodních společností včetně vývoje jejich právní úpravy na území České republiky, a to od počátků jejich existence až do současnosti. Dále se nachází obecná charakteristika kapitálových korporací, přičemž se práce nejdříve věnuje jejich základním společným znakům a následně jsou podrobněji charakterizovány každá zvlášť, a to dle současné právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva účinné od 1. 1. 2014. Tato část obsahuje také vzájemné porovnávání jejich ekonomických a právních aspektů a zdůraznění hlavních změn oproti minulé právní úpravě. Poslední část práce je věnována analýze vývoje počtu obchodních kapitálových korporací v České republice od roku 1991 do roku 2017.
Bachelor´s thesis on topic Business Capital Corporation - economic and legal aspects deals with the characteristics of a limited liability company and a joint-stock company. The thesis describes the historical development of these two capital companies, including the development of their legal regulations in the territory of the Czech Republic from the beginning of their existence to the present. Then it continues with general characteristics of both capital corporations, where first the thesis is dedicated to their basic common features and subsequently they are characterized more deeply separately according to the current legal regulation after new civil law regulation effective since 1. 1. 2014. This part also compares their economic and legal aspects and emphasizes the main changes in comparison to the previous legal regulation. The last part of the thesis is dedicated to the analysis of the development of the quantity of business capital corporations in the Czech Republic between years 1991 and 2017.
Description
Subject(s)
Akciová společnost, obchodní kapitálové korporace, právní úprava, rekodifikace, společnost s ručením omezeným, Joint-stock company, business capital corporation, legislation, recodification, limited liability company
Citation
ISSN
ISBN