Fyzicko-geografická analýza oblasti Českého středohoří jižně od Ústí nad Labem

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vulkanismus v Českém středohoří. Práce shrnuje hlavní principy vulkanismu, jako jsou příčiny vulkanismu, typy lávy a s nimi související typy sopek. Další část se věnuje etapám vulkanismu v České republice, a to především jejich projevům v různých oblastech a vlivu na formování zdejšího reliéfu. Hlavní část se soustřeďuje na samotné České středohoří. Je zde popsán geologický vývoj Českého středohoří od kambria po neogén. Pozornost je věnována především vývoji ve třetihorách. Další část se věnuje popisu několika vybraných vulkanitů z oblasti Českého středohoří. Každý vrchol je popsán z hlediska polohy, geologického vývoje a horninového složení. Ke každé lokalitě je přiřazena geologická mapa a mikroskopický snímek vzorku příslušné horniny.
This bachelor´s thesis focuses on volcanism in the Central Bohemian Uplands. The thesis summarizes the main principles of volcanism, such as causes of volcanism, types of lava and related types of volcanoes. The next part is devoted to the development of volcanism in the Czech Republic, in particular to their manifestation of the relief of various regions. The main part deals with the Central Bohemian Uplands itself. It describes the geological evolution of the uplands from Cambrian to Neogene. Attention is paid mainly to development in Tertiary. The next part is devoted to the description of several selected vulcanite from the Central Bohemian Uplands. Each peak is described in terms of location, geological evolution and rock composition. A geological map and a microscopic image of a sample of the relevant rock are assigned to each place.
Description
Subject(s)
Vulkanická činnost, litosférické desky, neoidní vulkanismus, České středohoří, Milešovka, Lovoš, Radobýl, Plešivec, Borečský vrch, Volcanic activity, lithosphere plates, Neogene volcanism, the Central Bohemian Uplands, Milešovka, Lovoš, Radobýl, Plešivec, Borečský vrch
Citation
ISSN
ISBN