Vliv opotřebení na mechanické vlastnosti rovingů

Abstract
Tato diplomová práce pojednává o vlivu mechanického opotřebení na výsledné mechanické vlastnosti rovingů. V rešeršní části jsou charakterizovány používané materiály, tedy uhlíkové a skleněné rovingy. Dále jsou popsány možnosti odírání rovingů a zdravotní rizika spojená s vdechováním těchto anorganických vláken. Experimentální část je věnována nejprve nalezení optimálního postupu měření na Aparatuře pro oděr a poté vyhodnocení měření. Jsou zde zpracovány výsledky váhového úbytku, ztráty pevnosti, úletu částic a měření na přístroji Zweigle G552. Výsledky měření jsou analyzovány, graficky zpracovány a okomentovány. V závěru práce jsou výsledky stručně shrnuty.
This doploma thesis deals with the influence of mechanical wear on the resulting mechanical properties of rovings. In the literature search selection used materials, i.e. carbon and glass rovings are characterized. The possibilities of rovings abrasion and the health risks associated with inhalation of these inorganic fibers are described as well.The experimental part is devoted to finding an optimal measurement process on the Apparatus for abrasion and to evaluating of the measurement values. The results of weight loss, loss of strength, particle removal and measuring on Zweigle G552 apparatus are processed. The measurement results are analyzed, graphically evaluated and commented. At the end of the work, the results are briefly summarized.
Description
Subject(s)
Odírání, Mechanické vlastnosti, Uhlíkové rovingy, Skleněné rovingy, Abrasion, Mechanical properties, Carbon rovings, Glass rovings
Citation
ISSN
ISBN