Literární pouť Karla Hynka Máchy v letech 1936-1945

Abstract
Tato bakalářská práce zpracovává ohlas díla Karla Hynka Máchy a jeho osobnosti v letech 1936-1945. První kapitola se zabývá nakladatelskou činností a sleduje vývoj počtu vydání básníkova díla. V další kapitole zaměřené na literárněvědnou oblast jsou shrnuty nejvýznamnější publikace a analyzovány názory na Máchu. Největší část bakalářské práce je věnována literárním ohlasům. V této kapitole je interpretováno několik vybraných děl, které vznikly v roce básníkova výročí. Kapitola se také zabývá poezií příležitostnou. Výsledkem této práce by měla být charakteristika dobového vztahu k Máchovu dílu.
This bachelor thesis is processing response of Karel Hynek Mácha's work and his personality in the years 1936-1945. The first chapter focuses on the publishing activity and follows the evolution of number of edition poet's work. In the next chapter focused on the literary science area are summarized the most important publications and there are analyzed opinions on Mácha. The largest part of the bachelor thesis is dedicated to literary responses. In this chapter is construed selected works, which have been created in the year of poet's anniversary. This chapter also focuses on occasional poetry. The result of this work should be characteristic of the period relation to Mácha's work.
Description
Subject(s)
Mácha, romantismus, recepce, konkretizace, ohlasy, výročí, Hora, Seifert, Halas, surrealisté, strukturalisté, Mácha, romanticism, reception, concretization, responses, anniversary, Hora, Seifert, Halas, surrealists, structuralists
Citation
ISSN
ISBN