Přírodní UV absorbéry pro textilní aplikace

Title Alternative:Natural UV absorbers for textile application
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá sledováním ochranné funkce textilií před nebezpečným UV zářením a možností tuto ochranu zvyšovat pomocí aplikace UV absorbérů. Práce se zaměřuje na bavlněné tkaniny. Zkoušené tkaniny se liší vazbou, dostavou, plošnou hmotností, tloušťkou, porozitou a předchozí úpravou. V teoretické části jsou popsány vlivy slunečního záření na lidský organismus a rizika s ním spojená. Také se zde pojednává o způsobech kvantifikace slunečního záření a možnostech ochrany, případně minimalizaci rizik při pobytu na slunci. V experimentální části se věnujeme popsání struktury tkanin pomocí vhodných měření dostavy, porozity a tloušťky. Dále provádíme aplikaci vybraných UV absorbérů a analyzujeme ochrannou funkci upravených tkanin. Následně provádíme vyprání vzorků a opakujeme analýzu ochranné funkce. V závěru práce hledáme souvislosti mezi teoretickými předpoklady, naměřenými hodnotami a strukturálními rozdíly jednotlivých tkanin.
This thesis deals with the monitoring of protective functions of textiles against a harmful UV radiation and with the possibility of increasing that protection by using UV absorbers. The work focuses on cotton fabrics. The test fabrics differ in bond, thread count, surface weight, thickness, porosity, and previous finishing. The theoretical part describes the effects of solar radiation on the human organism and the risks associated with it. There is also discussed the ways how to quantify the solar radiation and how to protect or minimize the risks of sun exposure. In the experimental section, we describe the structure of fabric by means of appropriate measuring of texture, porosity and thickness. We also provide application of selected UV absorbers and analyze the protective function of finished fabric. Then we wash the samples and repeat analysis of a protective function. In the end we are looking for links between theoretical assumptions, the measured values and the structural differences of particular fabrics.
Description
katedra: KTC; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 42 stran, 34 stran příloh
Subject(s)
uv absorbér, uv index, med, spf, upf, ochrana před uv zářením, uv absorber, uv index, med, spf, upf, uv radiation protection
Citation
ISSN
ISBN