Komunikační strategie vybraného podniku

Abstract
Cílem diplomové práce je analyzovat, navrhnout a implementovat efektivní komunikační strategii pro společnost JAWA MOTO spol. s r. o., která se zabývá výrobou motocyklů. Práce začíná teoretickým přehledem marketingové komunikace a jejích základních prvků. V praktické části je provedena analýza současné komunikační strategie společnosti a identifikace potenciálních zlepšení. Na základě získaných informací je navržena nová komunikační strategie, která zahrnuje definici cílů, cílových skupin, komunikačních kanálů a nástrojů. V závěru práce je popsán proces implementace navržené strategie a její průběžné hodnocení a kontrola.
The purpose of the master's thesis is to analyze, design, and implement an effective communication strategy for JAWA MOTO spol. s r. o., a motorcycle manufacturer. The thesis begins with a theoretical overview of marketing communication and its basic elements. In the practical part, an analysis of the company's current communication strategy is carried out and potential improvements are identified. Based on the gathered information, a new communication strategy is proposed, which includes defining objectives, target groups, communication channels, and tools. The conclusion of the thesis describes the process of implementing the proposed strategy and its ongoing evaluation and control.
Description
Subject(s)
Komunikační strategie, online marketing, digitalizace, Meta Business Manager, Google Ads, Sklik, Google Analytics, Facebook, Instagram.
Citation
ISSN
ISBN