Motivace sociálních pracovníků pro výkon povolání v hospicích

Title Alternative:Social Workers# Motivation for Working in a Hospices
Abstract
Tématem předložené diplomové práce je motivace sociálních pracovníků pro výkon povolání v hospicích. Práce vychází z námi získaných informací z odborné literatury.Cílem práce je zjistit, jaké jsou motivační faktory sociálních pracovníků pro výkon povolání v hospicích. Diplomová práce se skládá ze dvou částí, tj. část teoretická a empirická. Teoretická část je tvořena na základě informací získaných z odborných zdrojů a objasňovala pojmy, jako jsou sociální práce, hospice, paliativní péče, umírání, apod. V empirické části byly z důvodu smíšeného výzkumu zvoleny dvě metody. V první řadě byl respondentům předkládán dotazník, po vyplnění dotazníku byl s respondenty dělán standardizovaný rozhovor. Vzorek respondentů tvořilo 25 sociálních pracovníků z celé České republiky. V empirické části jsme zjišťovali, jaká je motivace sociálních pracovníků pro výkon povolání v hospicíchNa základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že většina sociálních pracovníků si vybrala jako své působiště hospic z důvodu zájmu o cílovou skupinu, dále, že všichni dotázaní respondenti považují svojí práci v hospici za smysluplnou a v poslední řadě jsme zjistili, že většina sociálních pracovníků má ve svém zaměstnání vytvořeno otevřené prostředí k tomu, aby mohli vyjadřovat své názory na pracovní problémy. Nesmírně přínosné pro nás zejména bylo poznání důvodů proč se lidé rozhodnou pracovat v hospici a poté informace, jak na svou práci v hospicích pohlížejí. Myslíme si totiž, že umírání v klidu, se svými blízkými a v příjemném prostředí, kde se člověk cítí jako lidská bytost by mělo v naší společnosti dostat prostor.
The topic of this thesis is what motivates social workers for a hospice profession. The work is based on information which we obtained from specialised literature. The aim of the thesis is to discover what the motivational factors for working in a hospice are. This dissertation is divided into two parts theoretical and empirical. Theory is formed on the basis of information obtained from specialised sources and clarified terms such as 'social work', 'a hospice', 'paliative care', 'dying' etc. In the empirical section were, due to a joined research, chosen two techniques. At first, the respondents were presented with a questionnaire. Afterwards, a standardised interview was conducted with each. Respondents were 25 social workers from the whole Czech Republic. In the empirical part, we were ascertaining, what motivates social workers to work in hospices.Based on the outcome of the conducted research, most social workers chose a hospice as their workplace because of their interest in the target group, furthermore, all of the respondents consider their work meaningful, and lastly we established that most of the social workers work in an environment where they are free to express their opinions on work-related topics.From out point of view, discovering the various reasons for deciding to work in a hospice and information concerning how they perceive their job in a hospice were exceptionally beneficial. We think that dying in peace surrounded by one's closest and in a pleasant environment should have a place in our society.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN