Výukový katalog vlnařských tkanin a jejich užitných vlastností

Abstract
Daná bakalářská práce je zaměřená na vytvoření katalogu vlnařských tkanin a jejich užitných vlastností. V rešeršní části jsou uvedeny teoretické pojmy v rovině vlnařských tkanin, je vysvětlena typologie vlnařských tkanin, jsou popsány vybrané užitné vlastnosti. Charakteristické prvky vlnařských tkanin jsou zpracovány do tabulky, která je součástí katalogu. Praktická část je zaměřena na výběru vzorků vlnařských tkanin, na měření parametrů vybraných vzorků a jejich užitných vlastností, na sestavení katalogu. Vytvořený katalog obsahuje vyobrazené tkaniny, změřené hodnoty jejich vybraných parametrů a užitných vlastností, reálné vzorky vlnařských tkanin. Změřené orientační hodnoty parametrů tkanin v katalogu jsou zobrazené ve formě škál.
This Bachelor thesis is focused on the creation of a catalog of woolen fabrics and their utility properties. The research part of work presents theoretical terms, explains the typology of woolen fabrics and describes selected utility properties. The characteristics of woolen fabrics are presented in a table, which is part of the catalogue. The practical part is focused on the selection of samples of woolen fabrics, measurements and testing of their parameters and properties. The created catalog contains a photos and real samples of woolen fabrics, measured values of parameters and properties which are displayed in the form of scales.
Description
Subject(s)
vlna, tkanina, vlnařská tkanina, užitné vlastností, parametry tkanin, katalog, výukový katalog
Citation
ISSN
ISBN