Negativní a pozitivní působení masmédií na výchovu mládeže.

Title Alternative:Negative and positive influence of mass media on the youth
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou vlivu negativního a pozitivního působení masmédií na výchovu u dětí staršího školního věku. Stěžejním cílem závěrečné práce bylo zjistit jaká masmédia nejvíce působí na výchovu mládeže, která z nich preferuje a pokusit se určit, do jaké míry mají podíl na jejich sociálně patologickém chování a shrnout možnosti řešení problému s využitím prevence zejména v mimoškolských zařízení. Práce se skládala ze dvou částí. Jednalo se o teoretickou část, která obsahuje především historický pohled na vývoj masové komunikace, vyčlenění a osvětlení základních a související pojmů např. dítě, nezletilý, mládež, osobnost, komunikační proces, masová komunikace. K teoretické části se vztahovala část praktická, ve které se pojednávalo o jednotlivých metodách a výsledcích uskutečněného průzkumu pomocí dotazníku, kde bylo osloveno celkem 160 respondentů z řad dívek a chlapců ve věkové skupině od 15 do 19 let, studujících Střední integrovanou školu v Mladé Boleslavi. Cílem praktické části bylo ověření stanovených hypotéz a jejich procentuální znázornění. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že cíl práce byl naplněn z hlediska možnosti podání preventivních návrhů, podíl masmédií na výchově mládeže nebylo možné přímo statisticky určit
This bachelor´s thesis is focused on the problems connected with the influence of the positive and negative incidence of mass media on the upbringing the children of older pupilage. The focal point of this final work was to determine which kind of mass media is the most influential on the upbringing the youth and which are the most preferred ones, to try to point out to which extent they participate on the socially pathological behavior and to summarize the alternatives how to solve the problems with use of the prevention especially in the after-school facilities. This piece of thesis consists from two parts. First theoretical part summarizes mainly the historical overview of mass media evolvement, identification and explanation of basic and related terms e.g. child, under age, youth, personality, communication process, mass communication. Second consecutive part deals practically with individual methods and results of the research carried-out using a questionnaire applied on the group of 160 respondents consisted from girls and boys at the age between 15 and 19, studying the secondary school in Mladá Boleslav. The main aim of this practical part was to verify the formulated theories and to represent their percentage. The research results showed that the work´s aim had been achieved from the viewpoint of the feasibility to submit preventive proposals, the ratio of the mass media influence on the upbringing of youth was not possible to determine directly using statistical methods only.
Description
katedra: KSS; přílohy: 2 CD; rozsah: 54 s.
Subject(s)
sociálně patologické chování, starší školní věk, negativní a pozitivní působení, dítě, nezletilý, mládež, osobnost, masová komunikace, masmédia, prevence, socially pathological bahvior, older pupilage, negative and positive influence, child, under age, yuth, personality, mass communication, mass media, prevention
Citation
ISSN
ISBN