Návrh didaktických materiálů pro komunikačně pojatou výuku českého jazyka na 2. stupni základní školy

Abstract
Diplomová práce se zabývá komunikačně pojatou výukou českého jazyka na druhém stupni základních škol. V teoretické části je nejprve vysvětlena pozice českého jazyka a literatury v rámci RVP a dále jsou popsány důležité pojmy týkající se inovativní výuky v kontrastu s výukou tradiční, s čímž souvisí i objasnění tématu komunikačně pojaté výuky. Nejsou opomenuty ani výukové metody využívané právě v inovativním přístupu. V praktické části je popsán záměr tvorby didaktickým materiálů a hned za ním následují konkrétní příklady textů vytvořených v rámci diplomové práce. Dále je popsáno a vyhodnoceno stručné dotazníkové šetření. Diplomová práce se opírá několik stěžejních děl, zvláště tak o studie kolektivu Stanislava Štěpáníka.
The diploma thesis deals with communicative teaching of the Czech language at the second level of primary schools. In the theoretical part, the position of the Czech language and literature within the RVP is explained, followed by description of important concepts related to innovative teaching in contrast to traditional teaching, which is also related to the clarification of the topic of communicatively conceived teaching. The teaching methods used in the innovative approach are also not neglected. The intention of creating didactic materials is described in the practical part, followed immediately by concrete examples of texts created as part of the diploma thesis. A brief questionnaire is described and evaluated as next. The diploma thesis is based on several key works, especially on the study of Stanislav Štěpáník's collective.
Description
Subject(s)
Český jazyk, inovativní výuka, komunikace, didaktický materiál, žák
Citation
ISSN
ISBN