Problematika adheze lepeného spoje s polyuretanovými lepicími systémy

Abstract
Práce je zaměřena na přípravu a testování spojů slepených jednosložkovými polyuretanovými lepicími systémy a dvousložkovým polyuretanovým lepicím systémem. Všechny testované lepicí systémy jsou používány v automobilovém průmyslu. Jako lepené substráty byla zvolena tělesa povrchově upravena vodou ředitelnými laky na akryl-uretanové bázi.U spojů slepených jednosložkovými polyuretanovými lepicími systémy byl dále testován vliv akcelerátoru přimíchávaného do lepicího systému a vliv primeru naneseného na povrch lepených lakovaných substrátů na pevnost lepeného spoje.Na základě dosažených hodnot pevností ve smyku bylo ohodnoceno chování testovaných laků k vybraným testovaným polyuretanovým lepicím systémům.V poslední řadě vytvoření desktopové aplikace, které bude sloužit pro evidenci experimentů. Parametry a výsledky měření se ukládají do databáze.
This bachelor thesis is focused on preparation and testing joints bonded with one-component polyurethane adhesive systems and two-component polyurethane adhesive system. All tested adhesive systems are used in automotive industry. Bonded substrates had on their surfaces water based lacquers on acrylic-urethane basis.In the case of joints bonded with one-component polyurethane adhesive systems the influence of the accelerator admixed to the adhesive systems and the influence of the primer applied to the surface of the bonded painted substrates on the strength of bonded joint were further tested.Based on achieved lap shear strength the behavior of tested varnishes was evaluated for selected polyurethane adhesive systems.Finally, creating a desktop application that will serve to display existing and create new experiments. Parameters and measurement results are stored in the database.
Description
Subject(s)
Jednosložková polyuretanová lepidla, dvousložková polyuretanová lepidla, primer, akcelerátor, lak, One-component polyurethan adhesives, two-component polyurethan adhesives, primer, accelerator, lacequer
Citation
ISSN
ISBN