Deformační vlastnosti vpichovanýchnetkaných textilií při dynamickém namáhání

Abstract
Práce se zabývá vlastnostmi polymerů při dynamickém namáhání. Pro realizaciexperimentu byl navržen padostroj, včetně metodiky provádění zkoušky. Dále se bakalářskápráce zabývá dynamickým a statickým namáháním materiálů vyrobených technologiívpichování s odlišnými parametry.Cílem této bakalářské práce je porovnat odolnost vybraných vpichovaných textilií přidynamickém a statickém namáhání pomocí padajícího kužele. Zjištěné chování výsledky jsoudiskutovány.
The paper deals with the properties of polymers under dynamic stress. For realizationThe experiment was designed to include a pad machine, including the methodology of conducting the test. Furthermore, bachelorthesis deals with dynamic and static loading of materials produced by technologyneedling with different parameters.The aim of this bachelor thesis is to compare the resistance of selected needled fabrics atdynamic and static stress using a falling cone. Detected behavior results arediscussed.
Description
Subject(s)
Měření vzniklého otvoru, padající kužel, měřící kužel, vpichovaná textilie, Measurement of the resulting hole, falling cone, measuring cone, needle-punched fabric
Citation
ISSN
ISBN