Opakovatelnost a reprodukovatelnost vybraných přístrojů pro měření termofyziologických vlastností

Abstract
Diplomová práca sa venuje princípom merania a základnou predpoveďou tepelnej vodivosti textílií. V práci sú charakterizované základné informácie súvisiace s vedením tepla textíliou, s prestupom tepla z jedného textilného materiálu do iného textilného materiálu a informácie súvisiace s termofyziologickým komfortom, ktorý je dôležitý hlavne pri odevoch. Značná časť práce pojednáva o vlastnostiach textilných materiálov, ktoré priamo ovplyvňujú vedenie tepla a tepelnoizolačné vlastnosti. Kľúčové sú metódy merania a následné vyhodnotenie údajov k získaniu potrebného výsledku. V práci nájdeme detailný postup štatistického vyhodnocovania metódou Opakovateľnosti & Reprodukovateľnosti, ktorú sme ďalej aplikovali na náš experiment. Praktická časť práce zahŕňa tiež stručné informácie o štatistickej metóde ANOVA. Cieľom diplomovej práce bolo otestovať vybrané vzorky rôzneho materiálového zloženia na prístroji Alambeta a na prístroji TexTest 3300, uplatniť štatistické metódy k získaniu potrebných výsledkov, následne ich porovnať a určiť faktory ovplyvňujúce prípadnú variabilitu medzi samotnými vzorkami a meranými atribútmi.
This diploma thesis addresses a fundamental principle of measurement and prediction of thermal conductivity of textiles. The work is characterized by basic information related to the heat conduction cloth with heat transfer from one material to another textile textile material and information related to the thermo-physiological comfort, which is important especially for clothes. A significant part of the work deals with the properties of textile materials, which directly affect the heat conduction and thermal properties. Key measurement methods and subsequent evaluation of data for obtaining the results. In this work we find a detailed procedure for the statistical evaluation method repeatability & reproducibility, we also applied our experiment. The practical part also includes brief information on the statistical method ANOVA. The aim of this thesis was to test selected samples of different material composition of the device and the device Alambeta and TexTest 3300, to apply statistical methods for obtaining the results, then compare them and determine the factors affecting the potential variability between samples themselves and measured attributes.
Description
Subject(s)
tepelnoizolačné vlastnosti, tepelná vodivosť, termofyziologický komfort, prístroj Alambeta, prístroj TexTest 3300, opakovateľnosť, reprodukovateľnosť, štatistická metóda R&R, štatistická metóda ANOVA, analýza systému merania, analýza rozptylu, thermal insulation properties, thermal conductivity, thermo-physiological comfort, device Alambeta, device TexTest 3300, repeatability, reproducibility, statistical method R&R, statistical method ANOVA, analysis of measurement system, analysis of variance
Citation
ISSN
ISBN