Modifikace stolních her pro využití ve výuce na 1. stupni ZŠ

Abstract
Diplomová práce Modifikace stolních her pro využití ve výuce na 1. stupni základních škol je zaměřena na přetvoření stolních her, jež jsou běžně dostupné na českém trhu. Modifikované aktivity jsou určeny pro žáky 1.-5. ročníků.Práce je standardně rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se nejdříve zabývá cílem práce a její strukturou, dále vývojem dítěte, který je nutné zohlednit při výběru různých výukových metod a zároveň je spjat s pojmem hra, jakožto důležité činnosti, která má nezastupitelnou funkci v životě dítěte. V souladu s cílem práce jsou uvedeny základní informace týkající se Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, z něho vyplývajících klíčových kompetencí a vzdělávacích oblastí, které jsou zaměřeny na Jazyk a jazykovou komunikaci.V praktické části je představena metodika práce. Je zde také obsažen soubor deseti modifikovaných aktivit, vycházejících z běžně dostupných stolních her, které jsou upraveny pro realizaci v praxi v běžné školní třídě. Dále je zde popsána realizace modifikovaných stolních her v praxi a na závěr je uvedena reflexe a diskuze.
The diploma thesis named Modification of board games for use at primary school focuses on a transformation of board games which are available in the Czech market. Modified activities are intended for pupils from the 1st till the 5th grade.The thesis is divided into 2 parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with aim and structure of this thesis at first, then with child evolution which must be taken into account when selecting teaching methods and it is also connected to a concept of a game, because it is very important in children's lives. Framework Education Program for Elementary education is mentioned there along with the key competences and educational areas focused on the Language and communication skills. In the practical part there is a set of 10 modified games included there. All the activities are split into tables for a quick overview. Practical part is also focused on implementation in practice and making conclusions.
Description
Subject(s)
Český jazyk, stolní hry, didaktické hry, opakovací aktivity, soubor modifikovaných aktivit, Czech language, board games, didactic games, refreshing activities, set of modified games
Citation
ISSN
ISBN