Návrh svozového plánu ve vybrané společnosti

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na dopravní logistiku a svozové plány. Pro vybraný podnik Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o. byly zpracovány úpravy dvou okružních zahraničních jízd, které poskytnou efektivnější využívání nákladních automobilů. V první části této práce je popsán obor logistiky jako celek, následuje část zaměřená na dopravu, na druhy dopravních systémů a na optimalizační metody vedoucí k efektivnímu plánování okružních jízd. Ve třetí části je představena vybraná společnost a detailně také oddělení logistiky, dále systémy využívané pro organizaci dopravy a taktéž jsou zde popsány druhy nejvyužívanějších nákladních automobilů. V poslední části práce je představen návrh úprav pro okružní jízdy pomocí heuristických výpočtů. Tato část obsahuje taktéž ekonomické vyhodnocení dosažených výsledků a porovnání se současným stavem.
This bachelor thesis focuses on transport logistics and collection plans. For the selected company Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o., modifications to two outbound round trips have been developed to provide more efficient use of trucks. The first part of this thesis describes the field of logistics in general, followed by a section focusing on transport, types of transport systems and optimization methods leading to efficient round trip planning. In the third part, the selected company and the logistics department are introduced in detail, as well as the systems used for transport organisation and the types of the most used trucks are introduced and described. In the last part of the paper, the design of adjustments for round trips using heuristic calculations is presented. This section also contains an economic evaluation of the results obtained and a comparison with the current situation.
Description
Subject(s)
Dodavatelský řetězec, Hub and Spoke, logistika, milk-run, nákladní doprava
Citation
ISSN
ISBN