Vliv orientační rodiny na kriminalitu žen

Abstract
Bakalářská práce se zabývá orientační rodinou a jejím vlivem na pozdější delikventní jednání žen. V první části se zaměřuje na nepříznivé vlivy v nejbližším okolí dítěte, zejména syndrom CAN, domácí násilí a další sociálně patologické jevy v rodině. Obecné poznatky, získané z odborné literatury i publikovaných výzkumných prací, tvoří rámec širší diskuze prezentované v předložené práci.
The bachelor thesis deals with the family of orientation and its influence on women's later delinquency. The first part of the thesis is focused on adverse effects in the nearest vicinity of children, in particular the CAN Syndrome, domestic violence and other socially pathological phenomena appearing in family. The basic knowledge, obtained from specialised literature and published research studies, constitutes the framework of broader discussion presented in submitted thesis.
Description
Subject(s)
Rodina, sociálně patologické jevy, kriminalita, ženy, gender, prevence, Family, socially pathological phenomena, criminality, women, gender, prevention
Citation
ISSN
ISBN