Přípravný seminář k maturitní zkoušce

Abstract
Bakalářská práce se zabývá tvorbou přípravného semináře k maturitní zkoušce proţáky 4. ročníku SPŠ a SOU Pelhřimov. Seminář je koncipován jako dlouhodobý projekt,který probíhá napříč odbornými předměty. Dílčím cílem bylo rozvíjet klíčovékompetence ţáků a seznámit je s netradiční formou výuky. Seminář slouţí jako přípravaţáků k praktické maturitní zkoušce a jeho výstupy jsou celkem tři: portfolio, prezentacea hotový textilní produkt. V teoretické části jsou popsány organizační formy kooperativníhoa projektového vyučování, které jsou hlavním znakem tohoto semináře.Praktická část se zabývá návrhem jednotlivých učebních bloků.
The bachelor thesis discusses the development of a preparatory seminar for thematurita exam for students of the 4th year of SPŠ and SOU Pelhřimov. The seminar isconceived as a long-term project that takes place across specialised subjects. One of theobjectives of the seminar is to develop students´ key competences and to acquaint themwith an unconventional form of teaching. The seminar serves as the preparation of studentsfor the practical maturita examination. There are three outputs: the portfolio,presentation and finished textile product. The theoretical part describes the organisationalforms of cooperative and project teaching, which are the main feature of thisseminar. The practical part focuses on the design of individual learning blocks.
Description
Subject(s)
Kooperativní vyučování, projektové vyučování, seminář, manuál, portfolio, prezentace, produkt, Cooperative teaching, project teaching, seminar, manual, portfolio, presentation, product
Citation
ISSN
ISBN