Pachatel majetkové trestné činnosti

Title Alternative:Property Crime Offender
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My thesis dealt with property crime offender analysis with the help of specialists and experts verified data resources. My thesis objective focused on influences and impetuses leading to the commiting property crime.My thesis consisted of two parts. The first, theoretical part, dealt with property crime terminology and clarified individual terms of this area. The second, practical part was engaged in family background analysis, carried out with the help of a special survey. The survey was filled by fifty prisoners - property crime offenders - who are currently serving jail sentence in Liberec stockade. Survey itself, aimed at property crime offenders age, their family and social background, a drug use and a level of achieved education. The survey contained items dealing with the obtaining data necessary for setting a family background criminal anamnesis and data concerning the ways they spent their leisure time during their adolescence. The survey and its following result analysis helped us significantly to prove the experts and specialists assumed theory and this fact might be considered to be a fundamental contribution to the property crime offender subject matter.
Bakalářská práce se zabývala problematikou osobnosti pachatele majetkové trestné činnosti a vycházela z odborné literatury v dané oblasti. Jejím cílem bylo popsat vlivy a skutečnosti, které mohly být příčinou kriminálního jednání pachatelů majetkové trestné činnosti. Práci tvořily dvě stěžejní části. Část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala základní pojmosloví z oblasti majetkové kriminality. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku distribuovaného mezi 50 odsouzených pachatelů majetkové kriminality, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody ve Vazební věznici v Liberci, jaké bylo rodinné prostředí, ve kterém vyrůstali, zda užívali psychotropní látky, jakého dosáhli nejvyššího vzdělání a jejich věk. Dotazník obsahoval i položky, které byly zaměřeny na získání údajů o rodinné kriminální anamnéze pachatelů a o způsobu, jakým respondenti trávili v období dospívání volný čas. Pomocí metod dotazníkového šetření a analýzy spisové dokumentace, se nám potvrdily stanovené předpoklady. Za významný přínos práce vzhledem k řešené problematice je možno považovat skutečnost, že námi zjištěné údaje, potvrzuje i odborná literatura.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 104 s. (157 968 znaků)
Subject(s)
alcohol, drugs, economic crime, offender profile (profil pachatele je odborný termín), property crime offender, socialization process, family background, property crime offender of gypsy origin, alkohol, drogy, hospodářská kriminalita, osobnost pachatele majetkové kriminality, pachatel majetkové kriminality romské národnosti, proces socializace, rodinné prostředí
Citation
ISSN
ISBN