Aspekty předškolního vzdělávání u dětí romského etnika

Title Alternative:Aspects of Pre -school Education of Romany Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor work took an interest in problems with pre-school education of Romany children and proceeds from contemporary state. The goal was to analyze family and community background influence on school preparedness of Romany child in pre-school age including parents stands to education and proposal of support possibilities required state. Processed work fulfilled set goals. Work is based on two main parts, theoretical and practical one. Theoretical part explains Romana history thanks to the proceeding and presentation of scientifical sources and then it explains the meaning of the word Romany. The work occupies problems of expel, tradition and contemporary Romany family and children education. The practical part concentrates on aspects influencing pre-school education of Romany children. Research combined dialogs method and observation in two locations, which are inhabited by 10 Romany families. Results pointed out needs of aimed institutional education for Romany children, increasing children motivation and the change of patents stand for education. Proposed measure is to establish and run of community centre, which are involved in pre-school education of children which are put in risk of expel. The biggest contribution of the work, according to the abovementioned matter, can be considered the empirical prove for support needs of non-governmental and non-profitable organizations, which provide, according to the Czech law, social mobilization services for families with children.
Bakalářská práce se zabývala problematikou předškolního vzdělávání romských dětí a vycházela ze současného stavu. Jejím cílem bylo analyzovat vliv prostředí rodiny a komunity na školní připravenost romského dítěte v předškolním věku, včetně postojů rodičů ke vzdělávání a navrhnutí možnosti podpory požadovaného stavu. Zpracovaná práce naplnila stanovené cíle. Strukturu práce tvořily dvě stěžejní části. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasňovala historii Romů, následně nastínila pojem Rom, zabývala se problematikou sociálního vyloučení, tradicí a současností romské rodiny a edukací romských dětí. Praktická část byla zaměřena na aspekty ovlivňující předškolní vzdělávání romských dětí. Průzkumné šetření bylo provedeno kombinací metod rozhovoru a pozorování. Šetření proběhlo ve dvou lokalitách obývaných Romy a bylo realizováno v deseti romských rodinách. Výsledky ukazovaly na potřebu cíleného institucionálního vzdělávání dětí romského etnika, na zvyšování motivace dětí a na změny postojů rodičů ke vzdělávání. Konkrétním navrhovaným opatřením je zřizování a provoz komunitních center, které se zabývají předškolním vzděláváním dětí ohrožených sociálním vyloučením. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice je možné považovat empirické prokázání potřeby podpory nestátních a neziskových organizací, které podle zákona o sociálních službách poskytují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD-R; rozsah: 57 s., 5 s. příloh
Subject(s)
romany, history, exclusion, language, family, tradition and simultaneity, education, pre-school education, support in the area education, community centre, rom, historie, vyloučení, jazyk, rodina, tradice a současnost, edukace, podmínky předškolního vzdělávání, podpora v oblasti edukace, komunitní centrum
Citation
ISSN
ISBN