Zhodnocení závislostí vybraných ekonomických ukazatelů podniku

Abstract
Tématem této bakalářské práce je zhodnocení závislostí vybraných ekonomických ukazatelů podniku. Teoretická část popisuje poznatky, potřebné pro zpracování praktické části práce, týkající se finanční analýzy, časových řad, regresní a korelační analýzy. V praktické části je nejdříve sestavena časová řada ekonomických ukazatelů, z této časové řady vychází navazující analýzy. Analýz vybraných ekonomických ukazatelů ve sledovaném časovém období deseti let je v bakalářské práci provedeno hned několik. Mezi tyto analýzy patří trendová analýza, která obsahuje vyrovnání časové řady vybraných ekonomických ukazatelů a také analýza závislostí, která hodnotí vztahy mezi těmito ekonomickými ukazateli. V poslední části práce jsou zhodnoceny vybrané ekonomické ukazatele včetně zhodnocení sestavených modelů a vztahů mezi těmito ukazateli. Obsahem je také návrh na zlepšení.
The topic of this thesis is Evaluation Dependence of Selected Economic Indicatorscompany. The theoretical part describes knowledge necessary for the practical part, related to financial indicators, time series, regression and correlation analysis. In the practical part it is firstly compiled time series of economic indicators. From this time series proceed analysis. Analysis of selected economic indicators are in time period of ten years. The first analysis is trend analysis which contains equalization of time series of selected economic indicators. The second analysis is analysis of dependencies which evaluates dependence between these economic indicators. In the last part are evaluated selected economic indicators including evaluation of assembled models and dependence between these indicators. There is also included suggestion for improvement.
Description
Subject(s)
analýza závislostí, časová řada, ukazatele finanční analýzy, regresní analýza, analysis of dependencies, indicators of financial analysis, regression analysis, time series
Citation
ISSN
ISBN