Dětství a stáří v literatuře 19. století

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením dětství a stáří v české próze 19. století. V prvních kapitolách se práce věnuje společensko-historickému kontextu 19. století. Dále se zabývá rozbory konkrétních děl a porovnáním motivů dětství a stáří v dílech Boženy Němcové (Babička), Vítězslava Hálka (Na statku a v chaloupce, Na vejminku) a Terézy Novákové (Úlomky žuly). Cílem práce je přiblížit různé způsoby prozaického zobrazení světa dětí a světa dospělých na sklonku života a tím postihnout vývoj české venkovské prózy ve 2. polovině 19. století.
This bachelor thesis deals with displaying the childhood and old age in the Czech prose of 19th century. The first chapter of the work is devoted to the socio-historical context of 19th century. Further chapters deal with the analysis of specific works and by examination of the themes of childhood and old age in the works of Božena Němcová´s (Babička), Vítězslav Hálek´s (Na statku a v chaloupce, Na vejminku) and Teréza Nováková´s (Úlomky žuly). The aim of this work is to show various ways in which can be prosaic world of children and the adults shown and therefor show development of the Czech rural prose in the 2nd half of 19th century.
Description
Subject(s)
19. století, dětství, stáří, venkovská próza, Božena Němcová, Vítězslav Hálek, Teréza Nováková, biedermeier, romantismus, realismus, venkov, literatura, literární vývoj, 19th century, childhood, old age, rural prose, Božena Němcová, Vítězslav Hálek, Teréza Nováková, biedermeier, romanticism, realism, countryside, literature, literary development
Citation
ISSN
ISBN