Trávení volného času žáků čtvrtého ročníku vybrané střední školy

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku trávení volného času studentů vybrané střední školy. Opírá se o teoretická východiska tělesného, kognitivního a emočního vývoje v období adolescence a o průběh socializace adolescentů. V praktické části bylo dotazníkovou formou ve skupině 95 respondentů ve věku 18-19 let ze 40 000 města zjišťováno kolik volného času ve skutečnosti mají. Kým se nechali ke způsobu trávení volného času inspirovat, kdo (nebo co) jim v trávení volného času podle jejich představ brání a zda se uchylují k užívání některých návykových látek. Získané výsledky byly vyhodnocovány, porovnávány a analyzovány na základě vzájemných korelací.
This bachelor thesis is aimed at the sphere of high school students leisure time activities. It is based upon theoretical grounds including physical, cognitive and emotional development in late adolescence and on socialization process of adolescents. Practical part of the thesis concerns a survey of 95 respondents aged 18-19 (citizens of a 40 000 town), focused upon how much of leisure time do they really have. Who has inspired them in the way of spending their time, who (or what) prevents them in spending their leisure time the way they wish and whether they tend to use addictive substances. Obtained results were evaluated, compared and analyzed on the base of mutual correlation.
Description
Subject(s)
volnočasové aktivity, pozdní adolescence, dotazník, leisure time activities, late adolescence, questionnaire
Citation
ISSN
ISBN