Návrh aplikace pro usnadnění administrativy v personální oblasti

Abstract
Bakalářská práce popisuje návrh aplikace pro usnadnění administrativy v personální oblasti. Konkrétně se jedná o nástroj k řízení zaměstnaneckých dovolených ve středně velké akciové společnosti. Cílem této práce je naleznout pro podnik řešení, které ulehčí a alespoň částečně zautomatizuje nutné administrativní činnosti spojené s řízením dovolených. Práce se nejprve věnuje teorii, literární rešerši informační podpory v oblasti řízení lidských zdrojů. Další kapitola popisuje vybrané současné trendy informačních technologií pro malý a střední podnik: personální informační systém, intranet, workflow, cloud computing a mobilní aplikace. Ve třetí části práce jsou uvedeny vybrané způsoby realizace aplikace. Praktická část práce se zabývá návrhem a popisem realizace aplikace pro řízení zaměstnaneckých dovolených. Závěrečná kapitola obsahuje shrnutí, vyhodnocení možností pro daný podnik a doporučení.
The bachelor thesis describes an application proposal for administration facilitation in human resources. It is specifically an employee´s vacation management tool for a medium size joint-stock company. The aim of the work is to find a solution for the company that will ease and at least partially automate necessary administrative processes related to the vacation management. As first, the work is devoted to theory, literature review of information support in the field of human resources management. Next chapter describes selected current trends in information technology for small and medium-sized enterprise: HR information system, intranet, workflow, cloud computing and mobile applications. In the third part, selected executive methods of application are introduced. Practical part of the work deals with a proposal and a description of the employee´s vacation application realization. The final chapter contains a conclusion, evaluation of the possibilities for the particular company and recommendations.
Description
Subject(s)
aplikace, cloud computing, formulář, intranet, personální informační systém, workflow, application, cloud computing, form, HR information system, intranet, workflow
Citation
ISSN
ISBN