Hospodářská soutěž a její vliv na poskytování služeb mobilních operátorů v České republice a v Německu

Title Alternative:Competition and its Effect on the Provision of Services of Mobile Operators in the Czech Republic and in Germany
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of diploma thesis Competition and its Effect on the Provision of Services of Mobile Operators in the Czech Republic and in Germany is to explain competition issue, its protection and consequences araising from it for market subjects operating on the market of mobile services. The first part is aimed at general characteristics of the system of market economy, competition, its functions, forms and legal regulation of competitive behaviour. Subsequently there are analysed areas that include competition and its protection in the European Union. The other parts of thesis deal with the competition issue in the czech and german territory, the appropriate local legislation and institutions with their competences in this area. For completeness cases from practice are given. The purpose of diploma thesis is to characterize the competitive conditions on the market of mobile services in both mentioned countries, to analyze the current offer of the most significant providers of these services and to compare observed data.
Předmětem diplomové práce Hospodářská soutěž a její vliv na poskytování služeb mobilních operátorů v České republice a v Německu je osvětlit problematiku hospodářské soutěže, její ochrany a důsledků, které z ní plynou pro tržní subjekty působící na trhu mobilních služeb. První část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku systému tržního hospodářství, na hospodářskou soutěž, její funkce, formy a právní regulace soutěžního jednání. Následně jsou rozebrány oblasti, které zahrnuje hospodářská soutěž a její ochrana v rámci Evropské unie. Další části diplomové práce se zabývají problematikou hospodářské soutěže na českém a německém území, odpovídající místní legislativou a institucemi s jejich pravomocemi v této oblasti. Pro úplnost jsou uvedeny konkrétní případy z praxe. Účelem práce je charakterizovat soutěžní prostředí na trhu mobilních služeb v obou zmiňovaných zemích, analyzovat aktuální nabídku nejvýznamnějších poskytovatelů těchto služeb a zjištěné údaje porovnat.
Description
katedra: KEK; přílohy: CD ROM; rozsah: 132 s., (233 213 znaků).
Subject(s)
abuse of dominant position, analysis of mobile operator?s offer, cartels, competition policy, concentration, european union, merger, oligopoly, protection of competition, regulatory authority, relevant market, analýza nabídky mobilních operátorů, evropská unie, fúze, kartelové dohody, koncentrace, ochrana hospodářské soutěže, oligopol, regulační úřad, relevantní trh, soutěžní politika, zneužití dominantního postavení
Citation
ISSN
ISBN