Návrh a verifikace diagnostické vyučovací jednotky školní tělesné výchovy zaměřené na hodnocení zdravotně orientované zdatnosti u žáků na 2. stupni základních škol

Abstract
Hlavním cílem diplomové práce je navržení a verifikace diagnostické vyučovací jednotky se zaměřením na zdravotně orientovanou zdatnost u žáků na 2. stupni základních škol. V části teoretické jsou uvedeny poznatky o pubescenci a tělesné zdatnosti. Následně pak testování zdravotně orientované zdatnosti v České republice i ve světě. Empirického měření se zúčastnilo 43 chlapců a dívek z 6., 7. a 8. tříd a 3 pomocní učitelé ze 2 rozdílných základních škol. Ve školách probíhalo empirické šetření 3 autorem vytvořených návrhů metodik, které jsou zaměřené na diagnostiku zdravotně orientované zdatnosti žáků druhého stupně základních škol. V metodikách se setkáme s testy pro zjištění aerobní kapacity (vytrvalostní člunkový běh beep test), svalové síly (kliky, modifikované lehy-sedy) a flexibility (v-předklon). Dále se setkáme s testy tělesného složení (výšky, hmotnosti, BMI, dále množstvím tělesného tuku a svalové hmoty). Metodika 1 je obsahově širokým návrhem s časovou dotací 90 minut. Nabízí výsledky tělesného složení, pracuje s tělesným analyzátorem. Jako negativní se jeví tvoření zástupů žáků a nutnost jisté technické zručnosti vyučujícího. Metodika 2 trvá také 90 minut, je obsahově slabší než metodika 1, ale časově a technicky méně náročná. Tato metodika testování byla favorizována později i spoluúčinkujícími učiteli. Metodika 3 je formou 45 minut, tak aby splnila parametry jedné vyučovací hodiny na základních školách. Tento návrh se zdá vhodný pro školy s nižší časovou dotací tělesné výchovy. Nutno podotknout, že každá ze 3 uvedených metodik najde svoje uplatnění v rámci daných podmínek. V praxi pak metodiky obstály obstojně.
The main aim of the thesis is to design and verify a diagnostic teaching unit focusing on health-related fitness in pupils at the second level of primary schools. In the theoretical part, knowledge about puberty and physical fitness is presented. Subsequently, health-oriented fitness testing in the Czech Republic and worldwide is presented. Forty-three boys and girls from 6th, 7th and 8th grades and 3 assistant teachers from 2 different primary schools participated in the empirical measurement. The empirical measurement in the schools involved 3 author's draft methodologies aimed at diagnosing health-oriented fitness of second grade primary school students. The methodologies include tests to determine aerobic capacity (endurance shuttle run beep test), muscular strength (push-ups, modified lying-sits) and flexibility (v-bend). We will also see tests for body composition (height, weight, BMI, as well as body fat and muscle mass). Methodology 1 is a broad content proposal with a time allotment of 90 minutes. It offers body composition results, working with a body analyzer. The formation of crowds of pupils and the need for some technical skill on the part of the teacher appear to be negatives. Methodology 2 is also 90 minutes long, weaker in content than Methodology 1, but less time-consuming and technically demanding. This testing methodology was later favoured by co-teachers. Methodology 3 is in the form of 45 minutes, so as to meet the parameters of one lesson in primary schools. This proposal seems suitable for schools with a lower time allocation for physical education. It should be noted that each of the 3 methodologies will find its application within the given conditions. In practice, the methodologies have held up well.
Description
Subject(s)
diagnostika, tělesná zdatnost, testová sestava, tělesná výchova, žáci, základní škola,
Citation
ISSN
ISBN