Návrh marketingového plánu pro podnik působící v oblasti technologických služeb.

Abstract
Cílem diplomové práce je navrhnout marketingový plán pro nově založený podnik MÁM VYBRÁNO s.r.o. za předpokladu využití teoretických znalostí z oblasti marketingu a strategického plánování. Práce je rozdělena do 4 hlavních kapitol. V první kapitole jsou zachyceny teoretické podklady k pochopení řešené problematiky marketingového plánování. Druhá kapitola se zabývá základní charakteristikou společnosti včetně vize, poslání, krátkodobých a dlouhodobých cílů. Součástí této kapitoly je také analýza marketingového mixu. Obsahem třetí kapitoly je analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy. V poslední kapitole je pozornost věnována již samotnému návrhu marketingového plánu. Na základě situační analýzy a marketingového výzkumu jsou stanoveny marketingové cíle, strategie pro dosažení těchto cílů, rozpočet a kontrolní opatření.
The main objective of this thesis is a design of marketing plan for the new company MÁM VYBRÁNO s.r.o. by the use of theoretical knowledge of marketing and strategic planning. The thesis is divided into four chapters. In the first chapter a theoretical basis for understanding the issue of marketing planning is described. The second chapter deals with the basic characteristic of the company, including vision, mission, short and long term goals. This chapter contains analysis of the marketing mix. The third chapter refers to an analysis of external and internal company environment. In the last chapter, attention is paid to draft of the marketing plan. Based on the situational analysis and marketing research, the main marketing objectives, strategies, budget and control measures are set.
Description
Subject(s)
marketing, marketingový plán, startup, marketingový mix, online marketing, online reklama, marketingový nástroj, marketing, marketing plan, startup, marketing mix, advertising, on-line marketing, online advertising, marketing tool
Citation
ISSN
ISBN