Uplatnění jógy na 1. stupni ZŠ

Abstract
Hlavním cílem diplomové práce je komplexní zpracování problematiky dětské jógy,vytvoření zásobníku cvičení a jeho aplikace do praxe formou programu s využitímpohádek.Teoretická část práce objasňuje pojem jóga, vymezuje jógové cesty a více se zabýváhathajógou a jejím složením. Dále se věnuje dětské józe a jejim specifickým rysům.Charakterizuje žáky mladšího školního věku. Zmiňuje využití hry a pohádky při cvičenídětské jógy.Praktickou část práce tvoří zásobník lekcí dětské jógy, soubor vybraných pozic, reflexea doporučení pro praxi.
Objective of my thesis is komplex processing theme children´s joga, create set physicaland exercises application into practice with using fairytales.The theoretical part clarifies the concept of yoga, defines yoga paths and more dralawith hathaiogue and it´s composition. Also focuses on children´s yoga and it´s specificfeatures. Characterizes pupils of younger school age. Mentions the use of playand faitytales in children´s youga exercise.The practical part forms of set if children´s youga lessons, file of selecgted asanas,reflection and recommendations for practice.
Description
Subject(s)
jóga, dětská jóga, žáci mladšího školního věku, ásana, dechová cvičení, relaxace, pohádka, yoga, children´s yoga, pupils of younger school age, asana, breathingexercise, relaxation, fairytale
Citation
ISSN
ISBN