Vánoční jarmark s vystoupením školního sboru

Abstract
Závěrečná práce Vánoční jarmark s vystoupením školního sboru se zabývá rozvojem tvořivosti a sociálních dovedností u dětí mladšího školního věku, a to při výrobě jednotlivých výrobků a přípravě vánočního jarmarku. Dále se zaměřuje na vliv a význam tradic v životě dítěte.Teoretická část je věnována přiblížení prospěšnosti tvoření a dodržování tradic pro děti mladšího školního věku. V nemalé části také zapojení lidových zvyků ve formě zpívání koled.Praktická část se zabývá již konkrétními činnostmi jednotlivých vánočních dílniček a přípravě vánočního jarmarku s vystoupením školního sboru.
The final work Christmas Fair with a performance by the school choir deals with the advancement of creativity and social skills in children of younger school age in the creation of each product and the preparation of the Christmas Fair. It also focuses on the influence and importance of traditions in a child's life.The theoretical part focusing on the usefulness of creating and adhering to traditions for children of younger school age. In a large part also the involvement of folk customs in the form of carol singing.The practical part deals with specific activities of personal Christmas workshops and preparing a Christmas fair with a performance by the school choir.
Description
Subject(s)
Vánoční jarmark, lidové zvyky, mladší školní věk, školní sbor, vánoční výrobky, Christmas fair, folk customs, younger school age, school choir, Christmas products
Citation
ISSN
ISBN
Collections