Ochrana životního prostředí v podniku

Abstract
Bakalářská práce na téma ochrana životního prostředí v podniku se zaměřuje na způsoby, jakými podnik může dbát na ochranu životního prostředí a eliminovat tak negativní vliv na něj v důsledku svého fungování. V rámci společenské odpovědnosti firem je charakterizován environmentální pilíř a závěrem teoretické části jsou popsány vybrané environmentální problémy související s praktickou částí bakalářské práce. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení přístupu vybraného podniku k ochraně životního prostředí a navržení možných optimalizací k jejímu zlepšení. Na základě interních materiálů podniku a výsledků dotazníkového šetření autor zhodnocuje environmentální výkonnost podniku a navrhuje způsob, jakým by podnik mohl více šetřit životní prostředí.
The bachelor thesis on topic environmental protection in a company is focused on the ways in which the company can take care of the environment and also eliminate negative impact on it as a result of its operation. Within the corporate social responsibility, the environmental pillar is characterized and the conclusion of the theoretical part describes chosen environmental issues related to the practical part of the bachelor's thesis. The main goal of the bachelors thesis is to evaluate the approach to the environmental protection of the selected company and to suggest possible optimalizations to improve it. Based on the companys internal materials and the results of a questionnaire survey, the author evaluates the companys environmental performance and suggests a way for the company to save the environment more.
Description
Subject(s)
Životní prostředí, podnik, ochrana životního prostředí, environmentální politika, společenská odpovědnost podniku, udržitelnost, Environment, business, environmental protection, environmental policy, corporate social responsibility, sustainability
Citation
ISSN
ISBN