Sociální aspekty dlouhodobé nezaměstnanosti

Title Alternative:Social Aspects of Long-term Unemployment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor thesis deals with social impacts of long-term unemployment; actually, it stems from the status during the years 2003 2004. This thesis aims at mapping not only the reasons of that phenomenon, but namely the final impact on individuals and their families. The thesis consists of two essential areas: (1) theoretical part, which was elaborated with the help of resources obtained either from accessible literature or from the Internet; and (2) practical part, which was obtained with the help of questionnaires. Part (1) described and explained types of the consequences of long-term unemployment. Part (2) contained self-evaluation of the feelings and standpoints of the respondents in reaction on their specific situations. The result proved, in its main portion, good estimate of the situation. The biggest contribution of this work we can consider the fact that the main reasons of long-term unemployment consist in low level of education and unwillingness of long-term unemployed people to do anything to improve their situation,which they do not consider being so alarming. In this phase, long-term unemployment has much bigger impact on the society than on themselves.
Bakalářská práce se zabývala sociálními důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti a vycházela ze stavu v letech 2003 - 2004. Jejím cílem bylo zachytit příčiny tohoto jevu, ale především dopady na jedince a jejich rodiny. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti, a to jednak část teoretická, která byla zpracována jak za pomoci zdrojů získaných z dostupné literatury, tak ze zdrojů, které poskytly příslušné internetové stránky. Tato část práce danou situaci popisovala a objasňovala k jakým návaznostem na dlouhodobou nezaměstnanost dochází. Druhou byla část praktická, kde bylo pomocí dotazníku u 60 respondentů zjišťovány jejich vlastní pocity a postoje k jejich specifické situaci. Výsledky ukazovaly na, z valné části, dobrý odhad situace.Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat skutečnost, že za dlouhodobou nezaměstnaností a jejími důsledky stojí především nevzdělanost a neochota dlouhodobě nezaměstnaných podniknout cokoliv pro zlepšení své situace, kterou nevidí až tak alarmující. Mnohem větší dopad v této fázi má dlouhodobá nezaměstnanost na společnost.
Description
katedra: KSS; přílohy: Dotazník CD; rozsah: 55 s., 4 s. příloh
Subject(s)
long-term unemployment, social impacts, reasons of that phenomenon, final impact on individuals and their families, nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, trh práce, sociální, sociální důsledky, status, sociální role, rodina, životní úroveň, chudoba, deprivace, sociální izolace, stigmatizace, sociálně patologické jevy, kazuistika, underclass, sociální potřebnost, životní minimum, soiální dávky, dávky státní sociální podpory, rekvalifikace, úřad práce (úp), vzdělání
Citation
ISSN
ISBN