Znalosti studentů o čisté intermitentní katetrizaci

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá intermitentní katetrizací, kterou využívají pacienti, kteří nejsou schopni fyziologické evakuace močového měchýře spontánní mikcí. Teoretická část se zabývá intermitentní katetrizací a ošetřovatelskou péčí.Výzkumná část se zabývá znalostmi studentů o čisté intermitentní katetrizaci. Výzkum byl proveden na Ústavu zdravotnických studií u studentů 2. a 3. ročníků, oboru Všeobecná sestra prezenčního studia. Výstupem práce byl vytvořen návrh studijní opory, kterou by Ústav zdravotnických studií mohl zařadit do výuky.
This bachelor thesis deals with intermittent catheterization, used by patients who are unable to physiological evacuation of the bladder spontaneous micturition. The theoretical part deals with intermittent catheterization and nursing care. The research part deals with the knowledge of students about clean intermittent catheterization. The research was conducted at the Institute of Health Studies with students 2nd and 3rd year, the department of General nurse full-time study. The outcome of the work was created study supports the proposal, which would Institute of Health Studies could put into education.
Description
Subject(s)
edukace, pacient, klient, čikování, ČIK, čistá intermitentní katetrizace, močový měchýř, neurogenní měchýř, katétr, education, patient, client, CIC, clean intermittent catheterization, bladder, neurogenic bladder, catheter
Citation
ISSN
ISBN