Optimalizace nového druhu ''voskovek'' pro textilní substráty

Abstract
Cílem této bakalářské práce je optimalizovat nový druh ''voskovek'' pro textilní substráty s použitím reaktivních barviv a tavitelných polymerů. Vychází z nejvhodnějšího způsobu aplikace reaktivních barviv a inovativního postupu pro domácí barvení. Práce je zaměřena na optimalizaci koncentrace hmoty, barviva a samotné aplikace barviva za účelem vzniku ideálního výrobku pro konečného uživatele. Záměrem změny těchto vlastností je možnost komercializace a vliv na mysl potenciálního uživatele.
The aim of this bachelor thesis is to optimize a new kind of ''wax crayons'' for textile substrates using reactive dyes and fusible polymers. It is based on the most appropriate method of application of reactive dyes and an innovative process for home dyeing. The work is aimed at optimizing the concentration of matter, dye and application of the dye itself to create an ideal product for the end user. The idea of changing these properties is the possibility of commercialisation and the influence on the mind of the potential user.
Description
Subject(s)
textilní substráty, reaktivní barviva, barvení, textile substrates, reactive dyes, dyeing
Citation
ISSN
ISBN