Řízení a zavádění nástrojů automatizace v softwarovém vývoji

Abstract
Práce se obecně zabývá tématem způsobu řízení vývoje softwaru. Primárně je zaměřena na agilní způsoby, zejména metodiku Scrum a její nástroje. Dále se zabývá možnostmi využití automatizace testování v procesu vývoje. Veškeré praktické ukázky pramení ze zkušeností a práce s produktem Abra Gen společnosti Abra Software, na jehož tvorbě se autor mohl v rámci své pracovní pozice spolupodílet. Účelem práce je přiblížení problematiky agilního způsobu řízení s využitím metodiky Scrum. Poskytnutí základního náhledu na proces vývoje komplexního informačního systému a změn, kterými může projít, seznámení s využitím základních nástrojů zpřehledňujících vývoj softwaru. Ukázka možností automatizace testování a v neposlední řadě vyhodnocení získaných poznatků pramenících z praktických zkušeností zkoumané problematiky. Vlastním přínosem autora je spolupráce na zavádění skriptingové a vizuální GUI automatizace testování, zejména programování prvního skriptingového testu a následného sledování průběhu vývoje. Zavedení evidence rychlostních testů a sledování a kontrola průběhu vývoje předzveřejňovacích vizuálních GUI testů.
The works subject deals with the ways of managing software development. It primarily focuses on agile ways of management, mainly the methodology of Scrum and its tools. Furthermore, it deals with the possibilities regarding the automatization of testing during the process of development. Every practical example is coming from a work experience with the product Abra Gen of Abra Software, on which the author of this thesis participated in its development. The aim of this work is to také a closer look at the issue of agile management with the use of the Scrum methodology. Further, to provide a basic overview of the process during the development of a complex information system and its possible changes it might go through. Additionally, the familiarization with the basic tools for clarifying software development. Next an example of choices for automatization of testing and lastly the evaluation of the insight collected from practical experience with the examined issue. Author's own contribution lays in the cooperation during the implementation of scripting and visual GUI automatization of testing. Mainly programming the first scripting test and its consequential observation during advancements. Implementing register of speed tests and finally the inspection of the development processes for pre-release visual GUI tests.
Description
Subject(s)
agilní, Agilní manifest, AutoIt, automatizace, Backlog, Definition of Done, Delphi, ERP, informační systém, plánování, Product Owner, retrospektiva, Scrum, Scrum Master, Sprint, testování
Citation
ISSN
ISBN