Výtvarný program pro rozvoj morálního usuzování dětí mladšího školního věku

Abstract
Cílem práce bylo vytvořit, zrealizovat a zhodnotit výtvarný program zaměřený na rozvoj morálního usuzování dětí mladšího školního věku s využitím Ezopových bajek. Teoretická část práce se věnuje převážně charakteristice mladšího školního věku, výtvarné tvořivosti, bajkám, školní družině, morálnímu vědomí, jeho vývoji a základním teoriím. Praktická část obsahuje detailní informace o programu, zahrnující přípravu a realizaci osmi výtvarných setkání. Tato setkání jsou následně zhodnocena v pedagogickém deníku
The aim of the work was to create, implement and evaluate an art program focused on the development of moral reasoning of children of younger school age using Aesop's fables. The theoretical part of the work is mainly devoted to the characteristics of younger school age, artistic creativity, fables, school group, moral consciousness, its development and basic theories. The practical part contains detailed information about the program, including the preparation and implementation of eight art meetings. These meetings are subsequently evaluated in the pedagogical diary.
Description
Subject(s)
Morální vývoj, dětské pojetí morálky, mladší školní věk, výtvarný program, Ezopovy bajky, výtvarné techniky
Citation
ISSN
ISBN