Primární prevence rizikového chování v dětských domovech

Abstract
Bakalářská práce se zabývá primární prevencí rizikového chování v dětských domovech, konkrétně způsoby plnění primární prevence ve vybraných dětských domovech Středočeského kraje a Prahy. Teoretická část práce vymezuje základní terminologii související s dětskými domovy a primární prevencí rizikového chování. Zároveň nahlíží na problematiku vyrůstání dítěte v dětském domově a specifika daného prostředí pro realizaci primární prevence a poskytuje přehled o tom, jak k prevenci rizikového chování přistupuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jiní autoři. V empirická části bakalářské práce byla využita metoda kvalitativního výzkumu, konkrétně interpretativní a obsahová analýza jednotlivých Minimálních preventivních programů. Cílem analýzy bylo konkrétně zjistit, popsat a vzájemně porovnat stěžejní oblasti a záměry Minimálních preventivních programů vybraných dětských domovů.
The bachelor's thesis deals with the primary prevention of risky behavior in children's homes, specifically methods of primary prevention in selected homes in the Central Bohemian Region and Prague. The theoretical part defines the basic terminology related to children's homes and primary prevention of risky behavior. Simultaneously, it looks at the issue of a child growing up in a children's home and the specifics of the given environment for the implementation of primary prevention. It provides an overview of how the Ministry of Education, Youth and Sports and other authors approach the prevention of risky behaviour. In the empirical part of the bachelor's thesis, the method of qualitative research was used, specifically interpretative and content analysis of individual Minimal Preventive Programme. The goal of the analysis was to specifically identify, describe and mutually describe the core area and intentions of the Minimal Preventive Programmes of selected children's homes.
Description
Subject(s)
primární prevence, rizikové chování, dětský domov, Minimální preventivní program
Citation
ISSN
ISBN