Prevence rizikového chování na 1 stupni ZŠ - případová studie

Abstract
Tématem diplomové práce je rizikové chování žáků na 1. stupni základní školy. Cílem diplomové práce je popsat preventivní působení speciální pedagožky na žáky 2. třídy základní školy, popsat dopady tohoto působení na chování žáků a vyvodit doporučení pro další preventivní působení v dané třídě. Ve výzkumném šetření byly použity metody pozorování, rozhovor a dotazník. Z poznatků, které byly výzkumným šetřením získané, vyplývá, že správné a pravidelné vedení třídy za pomocí vhodně zvolených aktivit a jejich cílů může vést k pozitivní změně v chování žáků. Chování žáků mohou také ovlivnit faktory jako změna třídní učitelky, příchod nového žáka nebo odchod problémového žáka, přechod žáků z mladšího do středního školního věku.
This thesis deals with risk behavior of pupils at primary schools. The main aim is to describe preventive work of a special pedagogue in second class of primary school, describe effects of this work on pupil's behavior and suggest recommendation for other preventive work in this class. In research there were used methods such as observation, interview and questionnaire. The findings, which were obtained by the research, show that proper and regular class leadership using adequate goals and activities may lead to positive change in behavior of pupils. Behavior of pupils can also affect factors such as change of the class teacher, new pupil in the class, problematic pupil leaving the class, developmental transition of pupils from young to middle school age.
Description
Subject(s)
rizikové chování, prevence, mladší školní věk, speciální pedagog, třídnické hodiny, risk behavior, prevention, young school age, special pedagogue, class leadership
Citation
ISSN
ISBN