Systém bezdrátových informačních kiosků

Title Alternative:System of wireless information points
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá možností využití distribuované bezdrátové aplikace pro potřeby prezentace firmy. Tento systém by měl být využit namísto statických informačních kiosků, tak jak je známe dnes. Jelikož v dnešní době většina zákazníků disponuje zařízením schopným prezentace dat, jakými jsou mobilními telefony, tablety, notebooky, PDA a podobně, vznikla myšlenka, proč tyto zařízení nevyužít. Zákazník si může ve vybraných prostorech pohodlně a nerušeně prohlédnout informace, které jsou na portále umístěny. Toho je dosaženo využitím bezdrátových technologií, jakými jsou např. WiFi a BlueTooth. Díky nim zákazník nebo pracovník dokáže s informačním portálem snadno navázat spojení. Pro vybrané uživatele portál zároveň může zpřístupnit další součásti. Například takové, které nejsou veřejné nebo které slouží pro správu systému. Uživateli je možné po autentizaci zpřístupnit i přístup na internet ve vybraných případech. Vlastní implementace je provedena pomocí operačního systému Linux, přesněji distribucí Debian Lenny. Pro prezentaci firmy byla zvolena forma webové aplikace, která je zřejmě nejuniverzálnějším řešením.
This work deals with the possibility of using distributed wireless applications for presentation of the company. This system should be used instead of static information kiosks, as we know them today. Since nowadays most customers has a device capable of presenting data, such as mobile phones, tablets, laptops, PDAs and etc. So the idea was, why not také the advantage of these devices. Customers can in selected areas conveniently and undisturbed view informations which are located on the portal. This is achieved by using wireless technologies such as WiFi and BlueTooth. With them is customer or employee easily able to establish a connection to information portal. For selected users, the portal can also make available other parts. For example, those that are not public or are used for system administration. It is also posible to allow internet access for user in selected cases. The actual implementation is done using the Linux operating system, specifically Debian Lenny. To promote the company was selected web application form, which is probably the most versatile solution.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 49
Subject(s)
bezdrátový systém, informační kiosek, bluetooth, wifi, php, linux, debian lenny, postgresql, bezdrátové připojení, notebook, tablet, mda, pda, mobilní telefon, wireless system, information point, bluetooth, wifi, php, linux, debian lenny, postgresql, wireless connection, notebook, tablet, mda, pda, mobile
Citation
ISSN
ISBN