Životní úroveň neúplných rodin

Abstract
První část bakalářské práce se zabývá teoretickou stránkou tématu, především vymezením základních pojmů, jejich přesným definováním a seznámením s pojmem neúplná rodina. Popisuje historii i současnost neúplné rodiny a poukazuje na její úskalí.Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. První část bakalářské práce je teoretická, kdy byly informace čerpány převážně z odborné literatury a obsahuje vymezení jednotlivých pojmů a zabývá se obecnou charakteristikou životní úrovně rodiny s důrazem na neúplnou rodinu. Teoretická část se zabývá životní úrovní, rodinou a její potřebou při vývoji a výchově dětí, vznikem neúplné rodiny a s možnými riziky neúplné rodiny.Empirická část bakalářské práce je částí průzkumnou. Předmětem zkoumání je dotazníkové šetření, jehož respondenty jsou rodiče dětí ze Základní školy Josefův Důl. Bylo zjišťováno, zda životní úroveň neúplných rodin je odlišná od životní úrovně rodin úplných. Zkoumána byla oblast rodinného rozpočtu a bylo zjišťováno zda mají rodiny možnost financovat volnočasové aktivity dětí.Data pro průzkum byla získána kvantitativní metodou a pro sběr dat byl použit dotazník.
The first part of the thesis deals with the theoretical aspects of the subject, particularly the definition of basic concepts, their exact definition and introduction to the concept parent families. It describes the history and present -parent families and highlights its pitfalls.The work consisted of two main areas. The first part of the thesis is theoretical, which was drawn largely from literature and contains definitions of the terms violence and deals with the general characteristics of the living standards of families with an emphasis on parent families. The theoretical part deals with living, family and the need for the development and education of children, the emergence of single-parent families as possible risks parent families.The second empirical part of the thesis is a part of scouting. The object of the research is a survey , whose respondents are parents of primary school children of Joseph Mine. It was examined whether the standard of living of single-parent families is different from the standard of living of families complete. Was examined in family budget and it was investigated whether families have the opportunity to fund leisure activities for children.Data for the survey was obtained quantitative methods and data collection questionnaire was used.
Description
Subject(s)
Neúplná rodina, rodina, rozvod, sociální dávky, volnočasové aktivity, Single-parent family, family, divorce, welfare, leisure activities
Citation
ISSN
ISBN