Působení rozdílných systémů pobídek na přímé zahraniční investice v Rakousku a Nizozemsku

Abstract
Bakalářská práce je zpracována na téma působení rozdílných systémů pobídek na přímé zahraniční investice v Rakousku a Nizozemsku. Předmětem práce je zkoumání pobídek přímých zahraničních investic a dopadu na platební bilanci. Teoretická část popisuje nejdříve přímé zahraniční investice, dále jejich pobídky a platební bilanci. Praktická část porovnává rozdíly v rozložení přímých zahraničních investic, jejich pobídek a dopadů na platební bilanci podle ekonomických činností.
The bachelor thesis elaborates on the topic of the effect of different systems of foreign direct investment incentives in Austria and in the Netherlands. The purpose of the work is to look into systems of incentives for foreign direct investments and their impact on the balance of payments. The theoretical part describes foreign direct investments first, then incentives and balance of payments. The practical part compares differences in the distribution of foreign direct investments, their incentives, and their impact on the balance of payments through economic activities.
Description
Subject(s)
přímé zahraniční investice, investiční pobídky, veřejná podpora, ekonomické činnosti, platební bilance, prvotní důchody, Nizozemsko, Rakousko, foreign direct investments, investment incentives, public support, economic activities, balance of payments, primary income, the Netherlands, Austria
Citation
ISSN
ISBN