Marketingová komunikace vybraného podniku v zemích EU

Abstract
Tématem bakalářské práce je Marketingová komunikace vybraného podniku v zemích EU. Firma, která byla ochotna s autorkou práce spolupracovat nese fiktivní název MG s. r. o. a cílovou zemí pro tvorbu návrhů marketingové komunikace je Švédsko. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Jako první je zpracována teoretická část na základě literární rešerše, kde se práce zabývá především nástroji marketingové komunikace, současnými trendy a tvorbou komunikační kampaně podle autora Philipa Kotlera. Poté následuje praktická část, která se zabývá představením podniků (MG s. r. o., TOPVET) a dle teoretické části jsou zpracovány analýzy pro návrhy. Nakonec jsou uvedeny samotné návrhy marketingové komunikace pro švédský trh. Hlavním autorčiným přínosem a úkolem je tvorba návrhů marketingové komunikace pro představení nové sportovní kosmetické řady.
The topic of the bachelor thesis is The marketing communication of chosen company in EU countries. The company willing to cooperate with the author of the thesis has a fictitious title MG Ltd. and the target country for making marketing communication proposals is Sweden. The bachelor thesis consists of two parts. The first is theoretical part based on literary research, where the thesis deals primarily with tools of marketing communication, current trends and creation of a communication campaign by Philip Kotler. Then follows practical part, which deals with introduction of companies (MG Ltd., Topvet), according to theoretical part analyzes are made for proposals and finally there are presented the proposals of marketing communication for the Swedish market. The main author's contribution and task is creation of marketing communication proposals for introduction of a new sports cosmetic.
Description
Subject(s)
marketingová komunikace, návrhy, Švédsko, MG s r o, marketing communication, proposals, Sweden, MG Ltd
Citation
ISSN
ISBN