Senioři, informační a komunikační technologie a vzdělávání

Abstract
Bakalářská práce se věnuje vzdělávání seniorů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Cílem bakalářské práce je charakterizovat problematiku vzdělávání seniorů v oblasti informačních a komunikačních technologií a zjistit, o jakou oblast informačních a komunikačních technologií se při vzdělávání senioři nejvíce zajímají, jaké jsou důvody seniorů pro používání informačních a komunikačních technologií a s jakými problémy se senioři při používání informačních a komunikačních technologií potýkají. V úvodní části bakalářské práce popisujeme teoretická východiska. Zaměřujeme se na seniory v dnešní společnosti, definujeme pojem senior, popisujeme stárnutí společnosti a stáří jako problém společnosti. Dále se zabýváme seniory v tzv. propasti v informačních a komunikačních technologiích, současným moderním seniorem a informačními a komunikačními technologiemi. Ve druhé kapitole definujeme význam a prostředky informačních a komunikačních technologií, problematiku informačních a komunikačních technologií a současné globální informační a komunikační technologie ve společnosti, přibližujeme informační politiku České republiky, popisujeme potíže seniorů s jejich zaměstnatelností, věnujeme se některým vzdělávacím projektům v oblasti informačních a komunikačních technologií určeným pro seniory a dále vzdělávání seniorů. Ve třetí kapitole hovoříme o historii ve vzdělávání seniorů, specifikujeme faktory ovlivňující vzdělávání seniorů a jejich motivaci, předkládáme současné vzdělávací možnosti seniorů, seznamujeme s univerzitami třetího věku, vzdělávacími projekty a kurzy pro seniory zaměřenými na informační a komunikační technologie. V závěru teoretické části práce uvádíme webové portály určené primárně pro seniory. V empirické části práce popisujeme použité metody, zkoumaný vzorek a také přibližujeme průběh průzkumu. Aplikovali jsme kvantitativní výzkumný postup. Použili jsme metodu dotazníku. Zjištěná data a jejich interpretace obsahuje devátá kapitola bakalářské práce. Výsledky průzkumu byly shrnuty a hypotézy vyhodnoceny. Následuje závěrečné shrnutí celé bakalářské práce a vymezení navrhovaných opatření.
This bachelor thesis is devoted to the education of seniors in the area of information and communication technologies. The aim of this work is to characterise the problems of such education and to find out which area of information and communication technologies seniors are most interested in, what their reasons for using information and communication technologies are and what problems they have to deal with and tackle when using such technologies. In the first part of the bachelor thesis, we describe the theoretical starting points. We focus on seniors in the society of today, we define the term 'senior', we discuss the topic of society aging and old age as a society problem. Further on, we deal with seniors in the so-called information and communication technologies abyss, the modern senior and information and communication technologies. In the second chapter, we define the importance, meaning and devices of information and communication technologies, the issue information and communication technologies of contemporary global information and communication technologies society and we look closer at the information policy of the Czech Republic. We also describe the problems of seniors with their employability and we spend some time on several educational projects in the area of information and communication technologies targeted at seniors and also on the education of seniors. The third chapter talks about the history of the education of seniors, it specifies the factors influencing such education and motivation. It also presents current educational possibilities and the potentials of seniors. Furthermore, the chapter apprises the reader with the third age universities as well as with educational projects and courses for seniors. At the end of the theoretical part of the work, some web portals which are primarily aimed at seniors are provided. The empirical part of the work described the methods used, the sample in question and it also looks closer at the survey process. We applied the quantitative research method and we used the questionnaire method. The data received and its interpretattion is included in Chapter nine of the bachelor thesis. The results of the survey were summarised and the hypothesis verified. This is then followed by the final summary of the whole bachelor thesis and the proposed measures.
Description
Subject(s)
informace, informační a komunikační technologie, senior, společnost, stáří, vzdělávání, vzdělávání seniorů, Information, information and communication technologies, senior, society, old age, education, education of seniors
Citation
ISSN
ISBN