Point of view

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na vnímání místa coby inspirace a prostoru pro interpretaci. Práce se skládá ze dvou částí: V praktické části se popisuje vznik prototypu mobilní aplikace pro umělce pracující v různých uměleckých oblastech. Cílem je prozkoumat, jak umění vstupuje do významu místa, interpretuje jej a otevírá novou cestu estetickým prožitkům. Teoretická část se zabývá vzájemným prolínáním uměleckých druhů, a to od výtvarného umění a hudby po film, divadlo, literaturu. Koncept místa coby inspirace může ztvárňovat ideu interdisciplinarity a tím pádem hledat průnik uměleckých přístupů a médií.
The present bachelor thesis focuses on the perception of a place as an inspiration and a space for interpretation. The work consists of two parts: The practical part deals with the creation of a prototype of an application for artists from various disciplines. The aim is to explore how art is becoming a meaning of the place, interprets and opens new paths of experiences. The theoretical part deals with the intertwining of various artistic disciplines from fine arts and theater to film, music, literature. The place as an inspiration can embody the idea of interdisciplinarity, discovering the intersection of artistic approaches and media.
Description
Subject(s)
inspirace, interpretace, prostředí, interdisciplinarita, symbióza, prototyp, fenomenologie, mobilní aplikace, gps, navigace, inspiration, interpretation, environment, interdisciplinary, symbiosis, prototype, phenomenology, mobil application, gps, navigation
Citation
ISSN
ISBN