Měření rychlostních polí proudění v okolí modelu větrných turbín metodou PIV

Abstract
Durdis, Tomáš. Měření rychlostních polí proudění v okolí modelu větrných turbín metodou PIV. Bakalářská práce na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Ing. Bc. Petr Schovanec.Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou výstavby větrných turbín a následně provést měření na modelu větrných turbín a vyhodnocení výsledků poskytnuté měřením metodou PIV. Teoretická část práce se věnuje charakteristikám, historii a konstrukci větrných turbín. Nadále se věnuje teorii anemometrického měření. Praktická část se zaměřuje na skutečné vytvoření modelu a následné měření metodou PIV a vyhodnocení dat z měření.
Durdis, Tomas. Measurement of flow velocity fields in the vicinity of model wind turbines by PIV method. Bachelor thesis at the Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies, Technical University of Liberec. Supervisor of the bachelor thesis Ing. Bc. Petr Schovanec.The aim of the bachelor thesis is to get acquainted with the problems of wind turbine construction and then to perform measurements on a wind turbine model and to evaluate the results provided by the PIV measurement method. The theoretical part of the thesis is devoted to the characteristics, history and construction of wind turbines. It further discusses the theory of anemometric measurement. The practical part focuses on the actual creation of the model and the subsequent measurement by the PIV method and the evaluation of the measurement data.
Description
Subject(s)
Větrná turbína, laserová anemometrie, metoda měření PIV, Wind turbine, laser anemometry, PIV measurement method
Citation
ISSN
ISBN