Výživa v podpoře zdraví na 1. stupni základní školy

Abstract
Diplomová práce se věnuje tématice správné výživy ve výuce na prvním stupni základní školy prostřednictvím dlouhodobého programu. Teoretická část práce se zabývá zdravotním stavem obyvatel České republiky a výživovými doporučeními, jejichž dodržováním se dá předcházet řadě civilizačních onemocnění. Praktická část práce by měla být realizována jako pětiletý program. Projekty jsou zaměřené na zásady správné výživy a zohledňují věk žáků. Témata projektů vycházejí z výživových nedostatků, kterých se obyvatelé České republiky dopouštějí, a ty se negativně odráží na jejich zdravotním stavu. Jednotlivé projekty obsahují konkrétní činnosti, které mají zlepšovat výživovou gramotnost žáků.
The diploma thesis deals with the topic of proper nutrition in schooling at primary schools through a long-term program. The theoretical part deals with the health condition of the population of the Czech Republic and nutritional guidelines that can prevent a many number of diseases in civilization. The practical part of the diploma thesis should be implemented as a five-year program. The projects focus on the principles of proper nutrition and take into account the age of the pupils. The topics of the projects are based on nutrition deficiencies of the citizens of the Czech Republic, which have a negative impact on their health condition. Particular projects contain specific activities to improve pupils' nutritional literacy.
Description
Subject(s)
výživa, zdraví, civilizační onemocnění, dlouhodobý program, zdravý životní styl, základní škola, nutrition, health, diseases of civilization, long-term program, healthy lifestyle, primary school
Citation
ISSN
ISBN