Rysy mluvenosti v současných časopisech pro dívky

Abstract
Cílem bakalářské práce je charakteristika mluvenosti v současných časopisech pro dívky. V teoretické části vycházíme z odborné literatury a představíme klíčové pojmy v kontextu dané problematiky. Práce se skládá z komplexní charakteristiky časopisů, zaměřuje se zejména na jejich jazyková specifika. Na ukázkách jednotlivých textů doložíme rysy mluvenosti. Metodou výzkumu je dotazník, kterým ověříme projevy mluvenosti v dívčích časopisech a odhalíme jazyková a stylová specifika. Cílovou skupinou výzkumu jsou dívky základní školy.
The aim of this thesis is characteristic of spoken texts in contemporary magazines for girls. The theoretical part is based on scientific literature and introduce key concepts in the context of the issue. The work consists of complex characteristics journals, focusing particularly on their linguistic specificities. The examples of individual texts will be demonstrated features of spoken texts. The research method is a questionnaire, which will verify manifestations of spoken texts in the girls' magazines and discover the language and style specifics. The target group of the research are girls primary school.
Description
Subject(s)
mládež, jazykové prostředky, publicistický styl, dívčí časopis, mluvenost, psanost, youth, language resources, journalistic style, girly magazine, spoken texts, writen texts
Citation
ISSN
ISBN