Zkušenost studentů anglického jazyka s osvojováním výslovnosti

Title Alternative:EFL Students´ Experience with Learning Pronunciation
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zmapovat zkušenost studentů, kteří studují anglický jazyk jako obor, s výukou anglické výslovnosti během jejich studia na základních a středních školách, a zároveň zjistit jejich názor ohledně důrazu, který by měl být na výslovnost během školních hodin kladen. K tomuto účelu byl vypracován anonymní dotazník, který v elektronické podobě vyplnilo 30 studentů Technické univerzity v Liberci. Autor se ve zkušenostech studentů zaměřuje především na pozici výslovnosti mezi ostatními jazykovými prvky a zároveň zkoumá, na jaké prvky byl o hodinách kladen největší a nejmenší důraz. Dále je analyzován význam pozice učitele při osvojování anglické výslovnosti a jsou vyčteny další zdroje, které přispěly k zdokonalení anglické výslovnosti studentů. Výzkum ukázal, že dotazovaní studenti uznávají důležitost výslovnosti v hodinách angličtiny, ovšem jejich vlastní zkušenosti s jejich názory nekorelují.
The subject matter of this thesis is to investigate and analyse the experience of EFL students with teaching / learning pronunciation from elementary to secondary school and at the same time investigate and analyse their opinion about the emphasis which should be given to pronunciation in school classes. To collect their opinions, the author created an anonymous questionnaire which was filled out by thirty EFL students of the Technical University in Liberec. Concerning the students´ experience, the author mainly focuses on the position of pronunciation among other language skills and systems and also explores to which of them was given the most and the least attention in school classes. Next, the importance of the teacher in teaching / learning pronunciation and the importance of other sources which contributed to students´ improvement of English pronunciation were analysed. The research shown, that the respondents acknowledge the importance of pronunciation in English classes but their own experiences do not correlate with their opinions.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN