Zážitkový program pro rodiny s dětmi předškolního věku

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh zážitkového programu pro tábor určený rodičům a dětem v předškolním věku. Primárním cílem je komplexní vytvoření návrhu programu tábora samotného. Dílčím cílem je průzkum volnočasových kroužků a táborů nabízených volnočasovými centry v Brně. Při tomto průzkumu bylo využito statistických údajů. Na základě dat získaných z průzkumu volnočasových aktivit a táborů v Brně byl vytvořen dotazník, který zkoumá zájem potencionálních účastníků tábora. Dotazník byl použit vlastní a získaná data byla zohledněna při tvorbě návrhu programu.Bakalářská práce obsahuje také zhodnocení návrhu programu expertem, který program hodnotí jako přitažlivý pro děti i jejich rodiče.
The bachelor thesis is focused on design of experiential program on camp designated for parents and preschool children. Primary goal is a complex creation of program's design of the camp. Partial aim is survey of leisure time activities and camps offered by leisure centres in Brno. I used statistics data in the survey.A questionnaire was made based on data acquired from leisure time and camp in Brno survey, it examines interest of potential camp participants. The questionnaire which was used was original and acquired data were considered while creation of program's design.The bachelor thesis also contains the program's design evaluation made by an expert, who rates the program as interesting for children and their parents.
Description
Subject(s)
Rodina, volný čas, tábor, zážitkový program pro rodiny s dětmi předškolního věku, dotazníkové šetření, průzkum volnočasových aktivit a táborů, Family, leisure, camp, experiential program for families with preschool children, questionnaire, leisure activities and camps survey
Citation
ISSN
ISBN